Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych traktowana jest przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności RENTON CAR sp. z o.o. (dalej: „RENTON”). Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny w szczególności za profesjonalne doradztwo w przedmiocie oferowania pojazdów mechanicznych, będący jednocześnie administratorem danych osobowych czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, funkcjonowaniu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej i prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
RENTON będąc rzetelnym przedsiębiorcą realizuje również wymagania postawione w ramach ustawy prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późń. zm.) w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). RENTON jako właściciel serwisu internetowego https://www.rentoncar.pl zobowiązany jest do informowania użytkowników strony internetowej o ww. plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi.


2. Dane osobowe2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. RENTON przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?


Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których RENTON jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których RENTON przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. RENTON realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, tj. zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.
Przez pojęcie administratora danych należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w niniejszym przypadku administratorem danych jest RENTON, zgodnie z poniższymi informacjami:
RENTON CAR Sp. z o.o. ul. Franciszka Kamińskiego 19, 43-300 Bielsko Biała, NIP 5472204391.
RENTON wyznaczyło w ramach swoich struktur osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@rentoncar.pl Na wypadek jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez RENTON Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.

2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza RENTON?


Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których RENTON przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną stroną internetową lub w związku z prowadzonymi przez nas działaniami bezpośrednimi.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez RENTON
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przetwarzamy Pani/Pana dane przesyłane przez Pani/Pana przeglądarkę na nasz serwer. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa użytkownikowi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach przetwarzanych danych należy wyróżnić: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http/https, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki prywatności.

B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach kontaktu


W zakładce „kontakt” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można dane kontaktowe (dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail) umożliwiające złożenie użytkownikowi zapytania w przedmiocie prowadzonej przez RENTON działalności gospodarczej.

W związku z nawiązaniem z nami kontaktu (w zależności od formy kontaktu) wejdziemy w posiadanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Opcjonalnie w ramach treści pytania użytkownik może udostępnić RENTON inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z wolą użytkownika. Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu są niezbędne do udostępnienia przez użytkownika ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na postawione przez użytkownika pytanie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika kontaktującego się z nami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i jest wyrażona w postaci Pani/Pana swobodnego działania.

Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza szczegółów oferty

Wybierając oznaczony model pojazdu którym jest Pani/Pan zainteresowany istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem przycisku „Przejdź dalej” znajdującym się pod specyfikacja danego pojazdu.
Kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” umożliwi Pani/Panu skorzystanie z formularza szczegółów oferty, celem zaprezentowania Pani/Panu konkretnej oferty na pojazd którym Pani/Pan jest zainteresowany.
Formularz szczegółów oferty pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Opcjonalnie w ramach formularza szczegółów oferty użytkownik może udostępnić RENTON nr NIP (o ile go posiada). Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu są niezbędne do udostępnienia przez użytkownika ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. przedstawić ofertę na pojazd którym Pani/Pan jest zainteresowany.
Formularz szczegółów oferty spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i jest pobierana przez RENTON w formie opt-in tzn. że użytkownik samodzielnie zaznacza pole zgody na przetwarzanie danych osobowych, unikając tym samym sytuacji w której pole zgody jest automatycznie zaznaczane systemowo, co w swej konsekwencji mogłoby naruszyć obowiązek dobrowolności wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 7 RODO).
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności handlowych

Podstawą prowadzenia przez nas działalności gospodarczej jest kontakt międzyludzki. Działalność nasza wprawdzie nakierowana jest na zróżnicowane podmioty prawa (osoby prywatne, osoby prowadzące działalności gospodarczą, jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego) to jednak zawsze bezpośredni kontakt nawiązywany jest z osobą fizyczną o określonych danych osobowych.
Co istotne w procesie czynności ofertowych, marketingowych i handlowych mamy na uwadze wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. zasadę minimalizacji danych, a zatem pobieramy od Państwa (bezwzględnie wymagamy) tylko te dane które pozwolą nam osiągnąć wspólny cel. Danymi tymi mogą być imię, nazwisko, dane adresowe, dane do korespondencji (e-mail, nr telefonu), dane rejestrowe, dane finansowe pozwalające ocenić sytuację finansową na potrzeby realizacji transakcji, nr PESEL, nr NIP.
Każdorazowy zakres danych jakich od Pani/Pana będziemy potrzebować określony został ramach konkretnego formularza, umowy lub innego dokumentu potwierdzający współdziałanie stron.
Formy za pośrednictwem których pobierać będziemy od Pani/Pana dane może się od siebie różnić i być uwarunkowany od Pani/Pana preferowanego sposobu porozumiewania się. A zatem pobieranie danych osobowych nastąpić może za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail/pocztowej, lub bezpośrednio w lokalu RENTON bądź innym uzgodnionym miejscu.
Bez względu na formę porozumiewania się nasi handlowcy dążyć będą do zapewnienia Państwu najwyższych standardów poufności, komfortu oraz ochrony danych osobowych.
Najczęstszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach czynności handlowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub dążenie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
W związku z faktem, iż wejdziemy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby czynności handlowych przysługują Pani/Panu określone prawa wyrażone w ramach klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

E. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie, Pani/Pana adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły odpowiednie porozumienie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej. W wyjątkowych przypadkach w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA.
Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google.
Może Pani/Pan zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to Pani/Pan zrobi, może Pani/Pan nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Może Pani/Pan również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.
Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Pani/Pana jako użytkownika.
Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzonej na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika.
Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

F. Zintegrowanie strony z Google Maps

W ramach naszej strony wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy.
W odniesieniu do korzystania z Google Maps odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy umieszczone w pkt E.

G. Social Media
Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki (wtyczki) do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Współdministratorami danych zawartych w ramach portalów społecznościowy są właściciele tychże portali oraz RENTON.

H. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Za Pani/Pana odwoływalną zgodą udostępniamy możliwość skorzystania z naszego newslettera, który informować będzie o naszych ofertach, organizowanych imprezach oraz wydarzeniach, lub innych wiadomościach z życia RENTON.
Aby zapisać się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury podwójnego wyboru. Oznacza to, że użytkownik w pierwszej kolejności wprowadza swój adres e-mail, następnie poniżej należy zaznaczyć pole z informacją potwierdzającą wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Dopiero ponowne wyrażenie woli użytkownika na zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie przycisku „dołącz” spowoduje osiągnięcie zamierzonego rezultatu i rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych przez RENTON.
Ponadto przechowywać będziemy Pani/Pana adres IP z którego nastąpiło połączenie oraz czas rejestracji i potwierdzenia udziału w newsletterze. Celem niniejszej procedury jest udowodnienie rejestracji i ewentualne informowanie o niewłaściwym użyciu Pani/Pana danych osobowych.
Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest podanie adresu e-mail.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili wyrażoną zgodę można odwołać.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez RENTON. W obowiązujących w RENTON instrukcjach, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
a) w przypadku, gdy RENTON przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągniecia zamierzonego celu lub upływu ustalonego okresu archiwizacji – nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody i tak w przypadku:
- formularza szczegółów oferty przez okres prowadzenia korespondencji stron w przedmiocie złożonego zainteresowania ofertą, a także okres zainteresowania innymi ofertami;
- newslettera – przez okres prowadzenia przez RENTON działań marketingowych i informacyjnych w ramach newslettera.

b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą przez strony umową lub dla celów zawarcia takiej umowy (czynności poprzedzające) przez okres prowadzenia rozmów lub obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okresy archiwizacyjne lub przedawnienia roszczeń – w zależności który okres jest dłuższy.

c) w przypadku, gdy RENTON przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

d) przypadku, gdy RENTON przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?


Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w naszym imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu RENTON ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu RENTON powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Umowy powierzenia danych osobowych zawierają zobowiązania, że podmiot przetwarzający:
- przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez RENTON w ramach prowadzonej strony internetowej https://www.rentoncar.pl/ nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem możliwości ewentualnego dostępu:
- firmy informatycznej obsługującej stronę internetowa w imieniu RENTON;
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz RENTON;
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz RENTON;
- pozostali podwykonawcy RENTON, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania w tym strony internetowej.
Istnieje również możliwość udostępnia Pani/Pana danych osobowych do podmiotów trzecich dla celów związanych z realizacją wiążącej RENTON z podmiotem trzecim umowy o współpracy. Jednakże w tym przypadku w pierwszej kolejności aby podjąć ww. udostępnienie prosimy o wyrażenie Pani/Pana zgody na takie działanie. Bez zgody na dalsze udostępnienie pozostajemy jedynymi administratorami Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku danych osobowych przekazywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych także poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a RENTON jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami chcąc skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@rentoncar.pl
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

A. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@rentoncar.pl

B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie
Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych które przetwarza RENTON można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@rentoncar.pl
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez RENTON albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez RENTON. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

C. Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres kontakt@rentoncar.pl

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, w tym są profilowane dla tego celu.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

E. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
- na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Użytkownik wykonując prawo do przenoszenia danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać e-maila na adres kontakt@rentoncar.pl

F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres kontakt@rentoncar.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza RENTON, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


3. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wyjaśnialiśmy w pkt 2.3. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. W związku z tym pragniemy poinformować o najistotniejszych elementach plików cookies tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Pani/Pana przejrzyste i zrozumiałe.

3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które Pani/Pan odwiedza. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko RENTON oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

3.2. W jakim celu używamy plików cookies?


Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy na:
Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:

- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Pani/Pan urządzenia korzysta,
- dostosowywać nasze usługi do Pani/Pana wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
- zapamiętać, czy wyraża Pani/Pan zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Możemy je wykorzystywać, aby:
- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?


Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:
Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie techniczne.
Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecyduje się Pani/Pan zmienić ustawienia, prosimy zwrócić uwagę, że pliki cookies służą Pani/Pana wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona internetowa w Pani/Pana przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może się w ogóle nie wyświetlić.

3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.
W zależności od wykorzystywanej przez Panią/Pana przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym.


4. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli RENTON będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z nami w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie RENTON, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
RENTON CAR sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 19
43-300 Bielsko - Biała
tel. +48 662 306 000